International News

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး၌ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ မွ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခ်က္

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး၌ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ မွ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခ်က္

ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္း၊ ရက္စက္စြာ အင္အားသုံးျခင္း၊ ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မွုမ်ိဳးစုံလုပ္ေဆာင္ေနမွုမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို့ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ျပည္သူလူထု၏ လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္နိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ ျပည္သူ မ်ားအား တိုက္ခိုက္မွုမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ားအား မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွုဟု အမွန္အကန္ေခၚဆိုခဲ့သည္ခ်ိဳးေဖာက္မွုအပါအဝင္

လူနည္းစုမ်ားအား တာဝန္ခံမွုမရွိ ျပင္းထန္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ား စသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ားစြာ ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ ဖရိုဖရဲကေသာင္းကနင္းအေျခအေနသို့ ဦးတည္ေနပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖိႏွိပ္မွုမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန႔္ရန္ ကၽြန္ုပ္ ယေန႔ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား လႊတ္ေပးပါ။ အၾကမ္းဖက္မွုမ်ားကို အဆုံးသတ္ေပးပါ။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္သူတို့၏ ဆႏၵကို ေလးစားပါ။ ကၽြန္ုပ္တို့ ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ကမၻာတြင္ အာဏာသိမ္းမွုမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိပါ။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏုပ္ႀကိဳဆိုပါသည္။ သင္တို့၏ေတာင္းဆိုမွုမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ကတိျပဳပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ

ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ကၽြန္ုပ္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။