International News

အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္က်င္ၿပီး တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္က်င္ၿပီး တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက

အသိအမွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္၏ အာ ဏာသိမ္းမႈသည္ မည္သည့္ရႈေထာင့္မွၾကည့္ သည္ျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္

ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္က်င္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ယင္းတရားမဝင္ေသာအစိုးရစနစ္ကို

အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလ သမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ တြမ္အန္ဒ႐ူးသည္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ရက္က လူ႔ အခြင့္အေရး ေကာင္စီ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့အေရးအထူးအစည္းအေဝးတြင္

ထိုသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းအစိုးရသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္း၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ပင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ေ႐ြးေကာက္ပြဲမူမမွန္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ပင္ တိုင္းျပည္ ကို အေရးအေပၚအေျခအေနေၾက ညာျခင္း၊

အရပ္သားအစိုးရေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပၚထြန္းစဒီမိုက ေရစီအားဖ်က္ဆီးရန္

ႀကိဳးပမ္း ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ က်ိဳး ေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ခိုင္လုံမႈ လုံး၀ မရွိပါ’’ဟု

အထက္ပါကုလအထူး ကိုယ္စားလွယ္ကေျပာသည္။

ယင္းအထူးအစည္းအေဝး သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳတက္ ေရာက္ခဲ့သူ ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ

အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သူက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားအရ

တပ္မေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ ကို မျဖစ္မေနယူခဲ့ရသည္ဟုေျပာ ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ကုလအထူးကိုယ္ စားလွယ္၏ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္ရယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားအရ

အာဏာသိမ္း အစိုးရကို ဆန႔္က်င္ျခင္းမ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ျပင္း၍ ကြဲျပားစုံလင္ ေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား

တစ္ခဲနက္ပါဝင္ၾကသည္မွာ ထင္ ရွားေၾကာင္း တြမ္အန္ဒ႐ူးကေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င္းပေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏

၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အထူးအစည္းအေဝး တြင္ေကာင္စီ၏ ဒုတိယေကာ္မ ရွင္နာနာဒါအယ္လ္နာရွစ္ဖ္က လက္ရွိ

အက်ပ္အတည္းသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအရပ္သားအစိုးရ၏ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

ရွိမေနျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္း လြတ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းတပ္ မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူရာတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ

သက္ ေရာက္မႈမရွိေစရန္ သတိထား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု အထက္ပါ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဒုတိယေကာ္မရွင္နာက ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါ ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေကာင္စီအထူးအ စည္းအေဝးတြင္ တ႐ုတ္၊႐ုရွားႏွင့္ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွလြဲ၍

အဖြဲ႕ဝင္ ၄၇ ႏိုင္ငံအနက္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းမႈကို ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဆက္တြဲ

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အခိုင္အ မာေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာတပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ေ႐ြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေလးစားအသိ အမွတ္ျပဳရန္၊

အရပ္သားအစိုးရ ကိုအာဏာျပန္လႊဲအပ္ရန္ႏွင့္ မ တရားဖမ္းဆီးထားသည့္ အရပ္ သားအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္

သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံပုဂၢိဳလ္အား လုံးကိုျပန္လႊတ္ေပးရန္နာဒါ အယ္လ္နာရွစ္ဖ္က ေတာင္းဆို သည္။

ဆက္လက္၍ ကုလအထူး ကိုယ္စားလွယ္တြမ္အန္ဒ႐ူးက စာ႐ြက္တစ္႐ြက္ေပၚမွ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ခုထက္ပိုမိုလိုအပ္ၿပီး

ကု လသမဂၢထံမွ လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။

‘‘လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွ တိတိ ပပ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္ အေထြေထြညီလာခံအေနႏွင့္ လည္း

အေရးေပၚအထူးအစည္း အေဝးတစ္ရပ္ ေခၚယူႏိုင္ပါ သည္’’ဟု တြမ္အန္ဒ႐ူးကဆို သည္။

ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအားလုံးသည္ လက္ရွိဖမ္း ဆီးခံထားရသူအားလုံးကို

ႁခြင္း ခ်က္မရွိျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ အေျခ ခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အသုံးျပဳ ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အား

ဖိႏွိပ္အေရးယူျခင္းမ်ားကိုရပ္ တန႔္ရန္၊ မွ်တစြာေ႐ြးေကာက္ျခင္း ခံရေသာ အစိုးရကလုပ္ငန္းတာ ဝန္မ်ားစတင္ႏိုင္ရန္

တပ္မေတာ္ ကခ်က္ခ်င္းအာဏာစြန႔္လႊတ္ေပး ရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကစစ္တန္း လ်ားျပန္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ကို

အာဏာသိမ္းအစိုးရထံ ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း အထက္ ပါအထူးကိုယ္စားလွယ္က အႀကံ ျပဳခဲ့သည္။

zawgyi

အာဏာသိမ်းမှုသည် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် နိုင်ငံတကာက

အသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ဟု ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြောကြား

တပ်မတော်၏ အာ ဏာသိမ်းမှုသည် မည်သည့်ရှုထောင့်မှကြည့် သည်ဖြစ်စေ အမှန်တကယ်

ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ယင်းတရားမဝင်သောအစိုးရစနစ်ကို

အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလ သမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ တွမ်အန်ဒရူးသည်

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက်က လူ့ အခွင့်အရေး ကောင်စီရုံးချုပ်၌ ပြုလုပ်သော မြန်မာ့အရေးအထူးအစည်းအဝေးတွင်

ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပြီး အာဏာသိမ်းအစိုးရသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲခဲ့သော ၂၀၀၈

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွင်း၌ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နိုင်ငံတော်အား ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်ပင် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။

‘‘ရွေးကောက်ပွဲမူမမှန်မှုများ ရှိနေခဲ့သည်ဆိုလျှင်ပင် တိုင်းပြည် ကို အရေးအပေါ်အခြေအနေကြေ ညာခြင်း၊

အရပ်သားအစိုးရခေါင်း ဆောင်များကို ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါ်ထွန်းစဒီမိုက ရေစီအားဖျက်ဆီးရန်

ကြိုးပမ်း ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် ကျိုး ကြောင်းဆီလျော်ခိုင်လုံမှု လုံး၀ မရှိပါ’’ဟု

အထက်ပါကုလအထူး ကိုယ်စားလှယ်ကပြောသည်။

ယင်းအထူးအစည်းအဝေး သို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတက် ရောက်ခဲ့သူ ကုလလူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ

အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သူက ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ရှုပ်ထွေးသော အခြေအနေများအရ

တပ်မတော် သည် နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်တာဝန် ကို မဖြစ်မနေယူခဲ့ရသည်ဟုပြော ခဲ့သည်။

သို့ရာတွင် ကုလအထူးကိုယ် စားလှယ်၏ လေ့လာချက်များ၊ အကြံဉာဏ်ရယူမှုများနှင့် ဆွေး နွေးချက်များအရ

အာဏာသိမ်း အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခြင်းများသည် အရှိန်အဟုန်ပြင်း၍ ကွဲပြားစုံလင် သော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ

တစ်ခဲနက်ပါဝင်ကြသည်မှာ ထင် ရှားကြောင်း တွမ်အန်ဒရူးကပြော သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေ သည့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျင်းပသော လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏

၂၉ ကြိမ်မြောက် အထူးအစည်းအဝေး တွင်ကောင်စီ၏ ဒုတိယကော်မ ရှင်နာနာဒါအယ်လ်နာရှစ်ဖ်က လက်ရှိ

အကျပ်အတည်းသည် တပ်မတော်အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း များစွာအရပ်သားအစိုးရ၏ ထိန်း ချုပ်မှုအောက်တွင်

ရှိမနေခြင်းနှင့် အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းမှ ကင်း လွတ်နေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

သို့သော် အာဏာသိမ်းတပ် မတော်ခေါင်းဆောင်များကို ဒဏ် ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူရာတွင် မြန်မာပြည်သူများအပေါ်

သက် ရောက်မှုမရှိစေရန် သတိထား လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု အထက်ပါ ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ဒုတိယကော်မရှင်နာက ပြော သည်။

ထို့အပြင် အထက်ပါ ၂၉ ကြိမ်မြောက် ကောင်စီအထူးအ စည်းအဝေးတွင် တရုတ်၊ရုရှားနှင့် နိုင်ငံအနည်းငယ်မှလွဲ၍

အဖွဲ့ဝင် ၄၇ နိုင်ငံအနက် နိုင်ငံအများစုက တပ်မတော်အာဏာသိမ်းမှုကို ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပြီး နောက် ဆက်တွဲ

ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေး ယူမှုများလုပ်ဆောင်ရန် အခိုင်အ မာတောင်းဆိုခဲ့သည်။

ယင်းနောက် မြန်မာတပ်မ တော်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ရွေး ကောက်ပွဲရလဒ်ကို လေးစားအသိ အမှတ်ပြုရန်၊

အရပ်သားအစိုးရ ကိုအာဏာပြန်လွှဲအပ်ရန်နှင့် မ တရားဖမ်းဆီးထားသည့် အရပ် သားအစိုးရခေါင်းဆောင်များဖြစ်

သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဖမ်းဆီးခံပုဂ္ဂိုလ်အား လုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်နာဒါ အယ်လ်နာရှစ်ဖ်က တောင်းဆို သည်။

ဆက်လက်၍ ကုလအထူး ကိုယ်စားလှယ်တွမ်အန်ဒရူးက စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှ ထုတ်ပြန် ချက်တစ်ခုထက်ပိုမိုလိုအပ်ပြီး

ကု လသမဂ္ဂထံမှ လက်တွေ့လုပ် ဆောင်ချက်များကို လိုအပ် ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား သည်။

‘‘လုံခြုံရေးကောင်စီမှ တိတိ ပပ လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင် အထွေထွေညီလာခံအနေနှင့် လည်း

အရေးပေါ်အထူးအစည်း အဝေးတစ်ရပ် ခေါ်ယူနိုင်ပါ သည်’’ဟု တွမ်အန်ဒရူးကဆို သည်။

ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအားလုံးသည် လက်ရှိဖမ်း ဆီးခံထားရသူအားလုံးကို

ခြွင်း ချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ အခြေ ခံလူ့အခွင့်အရေးများကို အသုံးပြု နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ အား

ဖိနှိပ်အရေးယူခြင်းများကိုရပ် တန့်ရန်၊ မျှတစွာရွေးကောက်ခြင်း ခံရသော အစိုးရကလုပ်ငန်းတာ ဝန်များစတင်နိုင်ရန်

တပ်မတော် ကချက်ချင်းအာဏာစွန့်လွှတ်ပေး ရန်နှင့် တပ်မတော်ကစစ်တန်း လျားပြန်ရန် စသည့်အချက်များ ကို

အာဏာသိမ်းအစိုးရထံ တောင်းဆိုသင့်ကြောင်း အထက် ပါအထူးကိုယ်စားလှယ်က အကြံ ပြုခဲ့သည်။