News

(24) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီဖြင္ပြဲ႕ ထီေပါက္စဥ္ Up to Date

24 ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲ

က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု

ကဆ ၄၂၅၉၇၂

က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆု

ဇ ၄၉၆၀၃၅

က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ ဆု

ကဇ ၃၂၉၄၆၇

ကစ ၉၈၈၄၂၅

က်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ဆု

ဘ ၉၇၅၁၆၃

အ ၇၈၀၉၆၃

ဍ ၇၄၁၆၅၅

က ၈၈၈၁၀၅

က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ဆု

ကစ ၂၀၈၉၉၅

ထ ၃၆၅၁၈၃

႒ ၅၆၄၃၉၆

ပ ၃၂၀၅၃၉

ဍ ၉၈၉၀၀၁

ပ ၁၉၆၆၉၂

က က ၇၂၉၅၃၂

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္း ဆုမ်ား

ကဃ ၁၁၄၄၆

ဟ ၇၀၂၈၇

သ ၃၄၂၈၄

ကဃ ၇၀၀၁၂

ဎ ၁၄၄၅၂

က ၃၅၂၃၁

႒ ၃၂၂၆၀

က ၈၃၇၃၄

န ၉၅၆၁၈

ဓ ၈၉၃၀၂

ဌ ၇၀၆၃၆

ကဆ ၄၂၃၂၈

ဘ ၄၃၃၀၇

ကဃ ၉၁၉၅၁

က ၃၁၃၅၉

ဎ ၅၈၃၁၁

ယ ၇၀၆၄၃

ရ ၉၀၉၀၈

ဌ ၉၉၇၀၁

ကခ ၆၂၅၈၅

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္း ဆု

ဌ ၈၈၅၆

စ ၉၁၆၄

အ ၈၃၈၇

သ ၈၅၁၅

ကင ၇၁၃၉

ဘ ၃၇၃၀

ဠ ၂၆၇၁

ဟ ၃၀၈၁

သ ၂၂၉၂

လ ၉၇၅၅

ထ ၃၁၉၇

ပ ၃၇၃၁

င ၆၅၅၆

ဟ ၁၃၆၈

ဖ ၆၄၁၅

အ ၆၆၅၂

ကခ ၉၁၀၀

အ ၅၇၀၆

ဌ ၃၇၁၆

ကဃ ၇၃၂၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒ သာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆု

မ ၁၉၃

ဗ ၅၃၉

ဘ ၂၇၂

ဎ ၁၅၀

ကဆ ၆၆၃

ည ၉၃၈

ကဂ ၈၇၅

စ် ၇၄၅

ကစ် ၄၉၂

ပ ၇၃၄

ယ ၃၀၄

ကဃ ၆၀၁

ကဂ ၉၆၆

ကစ ၉၆၄

ကစ ၈၁၂

ဂ ၃၂၃

ဂ ၉၉၁

ဋ ၉၂၂

ယ ၈၃၆

ဃ ၃၈၁

ဗ ၅၃၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆု

ဘ ၆၈

မ ၉၀

က၄၇

င ၈၇

ဒ ၅၁

ဓ ၁၄

င ၆၉

ခ ၇၇

အ ၄၈

ကဂ ၃၈

ကဆ ၄၅

ကခ. ၁၀

ကဇ ၉၆

န ၁၀

တ ၁၅

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု

ကဂ ၈၄၄၂၄၀

ဇ ၈၉၆၁၆၁

ကခ ၇၈၀၀၆၈

ကစ် ၂၇၈၀၄၁

ဟ ၃၁၁၈၀၉

ကင ၄၇၄၄၆၀

က ၅၇၄၄၆၈

အ ၁၇၉၉၃၀

ဏ ၂၅၀၁၉၂

စ ၅၀၉၁၂၁

ယ ၄၆၂၀၀၈

ဘ ၁၅၃၈၀၁

င ၆၈၆၄၅၀

ကခ ၃၄၃၉၃၁

ည ၉၆၃၉၈၈

စ ၂၇၄၀၀၁

ဃ ၁၆၀၅၇၉

ဎ ၂၇၂၄၉၄

ဇ ၅၉၈၃၅၇

စ် ၉၈၃၈၂၂

က က ၇၂၃၃၉၃

ဌ ၂၈၅၄၃၀

ယ ၁၈၄၆၆၆

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆု

န ၉၄၂၃၉၀

ကဆ ၇၃၀၀၃၄

ဟ ၆၈၃၃၆၇

ဝ ၃၃၂၅၇၁

ဒ ၁၆၆၀၁၄

ဇ ၂၇၀၄၀၈

ဌ ၆၅၃၄၀၇

စ် ၇၇၁၄၇၈

ဃ ၈၄၂၇၉၇

ဇ ၃၁၇၀၈၈

ကစ် ၇၂၅၀၆၂

ထ ၂၂၃၆၇၇

တ ၈၆၈၁၂၇

ကဆ ၄၄၀၉၃၅

ဋ ၆၉၆၄၁၇

ကဇ ၅၂၄၃၆၆

င ၈၆၆၂၄၃

ကဃ ၇၆၈၂၆၆

ကဆ ၂၆၇၀၂၃

ကင ၂၈၇၈၉၃

လ ၆၂၀၃၇၅

ခ ၉၂၁၁၃၀

ကဃ ၅၈၅၄၈၇

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု.

တ ၅၉၈၀၁၇

င ၉၃၃၄၂၈

ဎ ၈၅၉၇၈၄

ဂ ၇၁၈၃၃၃

ခ ၂၁၇၂၇၀

ကစ် ၅၂၈၇၁၂

မ ၃၂၉၇၈၆

ကဆ ၄၄၅၇၆၉

ဋ ၄၄၇၀၃၉

ခ ၄၄၁၁၆၁

ဠ ၇၃၅၂၄၃

ဇ ၇၃၄၉၃၆

က ၈၈၃၃၃၁

ကဂ ၁၁၄၂၄၅

ဍ ၆၉၁၀၄၉

ကစ ၈၂၃၉၅၁

သ ၆၇၆၀၆၅

သ ၁၁၇၉၂၂

ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ