Knowledge

၁၈ ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဥ် အစ/ဆုံး တိုက်ရန်


ကဃ ၆၄၃၄၂၅

ခ ၃၉၉၁၂၄

ဎ ၅၀၂၉၃၈
ဒ ၉၉၉၆၀၃


ဍ ၆၉၅၉၃၀
ဟ ၉၅၉၈၅၇
သ ၆၅၀၁၇၁
ရ ၂၁၇၈၃၅
ရ ၅၁၂၆၁၉

ဇ ၅၄၉၂၃၃
ကက ၇၆၀၈၈၆
ဆ ၈၇၅၇၄၉
ကက ၁၅၅၀၇၉
လ ၇၃၃၁၂၁
မ ၆၇၄၇၇၀
ဏ ၄၀၁၉၇၇


တ ၇၃၄၈၀၃
ဃ ၈၅၀၆၅၉
ည ၇၉၅၃၆၇
မ ၆၇၈၁၁၁
ဆ ၉၁၄၈၀၃
ဟ ၆၆၂၅၃၇
ဂ ၄၈၂၈၁၀
ဘ ၅၀၇၁၁၉
ကဂ ၄၀၃၃၈၆
ဘ ၉၅၀၃၀၇
ခ ၂၁၇၅၉၄
ကဆ ၇၇၉၄၆၄
ဂ ၂၉၉၀၁၇
ဌ ၅၉၃၁၅၉
တ ၂၈၂၁၈၅
သ ၉၃၅၈၃၄
ဍ ၇၃၆၆၉၀
ဌ ၂၉၉၇၈၉
ဍ ၉၃၈၈၃၃
ရ ၂၀၃၁၃၇

ဘ ၅၉၃၃၇၂
ရ ၉၅၂၂၅၁
ဆ ၈၇၉၂၄၇
ဖ ၉၉၉၀၇၈
စ ၇၉၅၅၇၅
န ၃၁၄၄၈၇
ဋ ၈၄၃၀၁၀
အ ၈၁၆၀၅၁
ဗ ၆၄၅၆၁၈
ဆ ၈၆၂၇၅၀
ဂ ၉၅၇၄၀၇
ထ ၃၃၄၂၄၇
အ ၄၆၁၁၈၈
စ ၃၁၁၆၈၂
ဋ ၁၁၅၂၇၄
က ၄၅၄၉၈၂
ဃ ၄၆၆၉၅၇
ဍ ၅၄၈၆၁၄
ဝ ၅၄၀၁၃၀
ဌ ၈၆၇၇၇၇
ည ၁၅၉၃၀၈
မ ၈၈၀၆၁၈
ထ ၂၁၇၄၂၆


သိန်း ၁၀၀. ဟ ၄၉၉၀၈၃
သိန်း ၁၀၀. ကခ ၁၄၂၃၇၇
သိန်း ၁၀၀. ကစ ၅၃၈၇၃၄
သိန်း ၁၀၀. ဌ ၃၃၈၁၈၉.
သိန်း ၁၀၀. အ ၈၅၄၅၃၃
သိန်း ၁၀၀. န ၄၆၃၂၉၅.
သိန်း ၁၀၀. လ ၄၅၃၉၆၃
သိန်း ၁၀၀. င ၇၀၁၂၆၆
သိန်း ၁၀၀. င ၈၄၃၅၀၂.
သိန်း ၁၀၀. ည ၅၃၅၆၁၅.
သိန်း ၁၀၀. ခ ၄၉၃၃၄၂.
သိန်း ၁၀၀. ဗ ၁၅၆၀၆၂.
သိန်း ၁၀၀. ကင ၂၁၁၈၈၈.
သိန်း ၁၀၀. ကင ၇၀၇၇၈၀.
သိန်း ၁၀၀. ဈ ၆၅၆၈၆၂.
သိန်း ၁၀၀. တ ၆၅၇၂၆၄.
သိန်း ၁၀၀. သ ၂၂၄၆၇၇.
သိန်း ၁၀၀. ဝ ၄၂၆၀၁၉.
သိန်း ၁၀၀. ဆ ၁၀၈၉၅၂.
သိန်း ၁၀၀. ကဂ ၆၂၃၉၅၁.
သိန်း ၁၀၀. မ ၁၉၉၆၀၂
သိန်း ၁၀၀. ထ ၅၇၂၉၀၈.
သိန်း ၁၀၀. ဒ ၂၂၄၆၁၀
သိန်း ၁၀၀. ဒ ၆၈၁၅၇၈.
သိန်း ၁၀၀. ဓ ၃၉၉၂၀၅
သိန်း ၁၀၀. ဗ ၁၇၈၃၅၇
သိန်း ၁၀၀. ဘ ၆၇၆၁၇၂.


စျ-၃၁၄၂၁၁
ဓ-၇၁၁၄၅၆
ကဆ-၃၃၅၂၇၃
ဂ-၆၂၄၁၉၄
ဍ-၆၀၀၄၈၆
သ-၈၈၇၀၀၀
ဓ-၁၈၈၀၄၈
ရ-၉၇၄၅၁၃
ဘ-၂၀၁၅၀၄
င-၅၄၄၀၀၆
ဂ-၁၆၆၈၆၁
ထ-၇၈၆၂၂၂
လ-၃၈၉၃၆၈
သ-၄၅၃၁၂၉
ဎ-၃၆၉၉၇၀
ဋ-၅၃၉၅၆၂
ထ-၂၁၃၅၅၀
ရ-၃၆၃၄၀၆
ကက-၁၃၇၄၅၅
ဌ-၅၈၈၃၁၇
စ-၅၁၈၁၈၁
ဒ-၈၂၄၆၉၅
ဋ-၅၃၉၀၀၂
ဗ-၉၉၈၆၁၁
စျ-၂၁၆၉၄၄
ဝ-၆၄၅၃၄၂
ဂ-၅၀၄၀၁၄
န-၈၄၄၃၇၄
ဝ-၁၉၉၇၄၄
ကခ-၈၃၃၈၂၀

သိန်း ၂၀. ဆ ၆၁၅၆၁၅. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ပ ၄၄၇၀၈၀
သိန်း ၂၀. ဆ ၅၄၈၉၆၈. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ကစ. ၅၁၆၇၀၂
သိန်း ၂၀. ကစ ၂၄၀၀၉၈.
သိန်း ၂၀. ဏ ၁၈၆၃၄၈. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ခ ၁၈၂၄၁၈.
သိန်း ၂၀. ထ ၂၂၁၁၀၁. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. င ၉၆၁၂၆၉
သိန်း ၂၀. ဎ ၈၆၆၁၂၉. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဎ ၇၂၃၂၆၇. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. မ ၁၃၁၃၅၆
သိန်း ၂၀. င ၃၂၇၀၀၀. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. အ ၉၂၇၂၄၆. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဈ ၁၈၈၄၅၈. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဠ ၇၃၃၅၀၅. မိူးယံ
သိန်း ၂၀. ထ ၅၃၇၅၈၃
သိန်း ၂၀. င ၁၅၆၂၅၈. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဝ ၂၉၇၆၆၀. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. လ ၉၇၆၄၉၂. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. တ ၁၅၃၉၈၃. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ကခ ၅၄၈၈၁၈. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. တ ၇၀၈၅၀၃
သိန်း ၂၀. ဍ ၃၆၇၂၀၃.
သိန်း ၂၀. ဟ ၉၄၁၆၁၁. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဓ ၂၁၅၉၇၅. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဆ ၃၉၃၇၁၇
သိန်း ၂၀. ရ ၇၉၇၇၂၅. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဂ ၃၄၃၇၇၂. မိုးယံ
သိန်း ၂၀. ဝ ၇၃၀၄၅၁.
သိန်း ၂၀. ဘ ၃၆၇၈၆၉. မိုးယံ
သိန်း ၂၀ ပ ၆၁၅၂၀၁
သိန်း ၂၀. န ၆၅၂၅၅၀
သိန်း ၂၀. ဎ ၇၉၅၃၂၂အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်
ဋ ၈၅၇၄၈
ဏ ၃၉၆၉၁
စ ၈၉၃၀၁
ကဆ ၈၀၁၄၇
ကခ ၈၃၁၃၉
က ၂၀၄၆၆
ကဆ ၈၂၃၇၅
င ၇၆၃၆၆
က ၁၆၇၄၀
ဠ ၃၆၈၈၈
စျ ၃၁၃၁၃
သ ၈၁၄၉၃
ရ ၈၈၀၆၀
ဗ ၂၈၉၇၁
ကဃ ၇၄၄၇၇

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်
ဝ ၅၀၈၀
ကဃ ၂၀၂၅
ဃ ၁၉၂၁
ကဆ ၇၄၂၈
ည ၈၉၁၀
ဖ ၉၄၈၉
ဒ ၉၃၅၇
ဍ ၁၂၈၁
ရ ၃၉၉၉
ဗ ၃၉၄၇
ကဂ ၃၀၈၂
ဓ ၆၈၀၆
စျ ၆၅၅၄
ဏ ၉၁၃၇
ဓ ၁၅၃၃


အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်
ဠ ၇၇၂
ကဂ ၁၈၅
ကဂ ၉၉၇
စ ၁၅၅
ဏ ၇၅၄
ည ၇၉၀
ကဃ ၅၀၁
ကဃ ၈၉၃
ဏ ၉၄၈
ဓ ၆၇၄
ယ ၆၅၅
ဠ ၁၁၁
ဋ ၇၄၈
အ ၃၃၈
ဠ ၁၁၁
သ ၇၃၉
ဎ ၄၇၄
ဋ ၆၉၅
က ၁၅၅
ဓ ၇၈၀

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်
ဝ ၄၈
ည ၁၁
ဍ ၉၇
ဝ ၈၅
ဋ ၈၄
ည ၉၅
ကဆ ၉၉
ဆ ၉၄
ဝ ၃၃
ခ ၂၀
ဌ ၄၀
ဎ ၉၆
ဆ ၆၅
ည ၉၁
ကဆ ၂၁
ဃ ၃၅
ဍ ၆၆
ဏ ၉၃
ဗ ၄၆
န ၆၃